search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Privacybeleid van Deminor

Inleiding

Dit Privacybeleid heeft tot doel om u te informeren over uw persoonlijke gegevens die DRS Belgium SCRL/CVBA, gevestigd te Joseph Stevensstraat 7, B-1000 Brussel (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (BCE/KBO) onder het nummer 0452.511.928, en Deminor Recovery Services (Luxemburg) SàRL, gevestigd te 1, Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg en ingeschreven bij het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B175299, (in de hoedanigheid van gezamenlijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking en hierna collectief als 'Deminor', 'We', 'Onze' en 'Ons' aangeduid) verzamelen via de website https://www.mydeminor.com (hierna als de 'Website' aangeduid) of via andere kanalen. Ook dient het Privacybeleid om u te informeren over waarom We dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen, op welke basis we die verzamelen en hoe de persoonlijke gegevens door Ons worden verwerkt.

 

Juridische grondslag

We verwerken uw persoonlijke gegevens in het kader van de uitvoering van een met u gesloten serviceovereenkomst (hierna als de ‘Overeenkomst’ aangeduid)of het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen. Daarnaast verwerken wij gegevens op basis van uw specifieke toestemming die u via onze Website aan Ons heeft verleend.
Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw toestemming gebaseerd is, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zult u zich juridisch gezien in dezelfde positie bevinden, waar het aankomt op het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Ons, als voordat u toestemming verleende.

 

Verzameling van persoonlijke gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens (hierna als 'Persoonlijke gegevens' aangeduid) over u op drie manieren:

  • Bij het sluiten van de Overeenkomst.
  • Via registratie en verzending van informatie die u op bepaalde pagina's van de Website invoert. De informatie die met '*' aangeduid wordt, is vereist om de verwerking te kunnen uitvoeren zoals hierna beschreven. Deze Persoonlijke Gegevens die u rechtstreeks invoert omvatten uw voornaam en familienaam; privéadres; bedrijf; beroep; titel; mobiel of ander telefoonnummer; login van de websiteaccount; logs; IP-adres; faxnummer; transactiegegevens; btw-nummer; tweezijdige kopie van de identiteitskaart; opmerkingen; taal; geboortedatum; geboorteplaats, geboorteland; samenstelling van het huishouden; belangstelling voor een zaak; registratie voor een zaak; alle andere informatie die We moeten verwerken om de Overeenkomst te sluiten en/of uit te voeren.
  • Via cookies. Meer informatie over cookies vindt u hierna

Ten aanzien van de kopie van uw identiteitskaart, verzoeken wij u om het daarop vermelde identificatienummer onleesbaar te maken. Indien u dat niet zelf heeft gedaan, maken Wij het daarop vermelde persoonsnummer onleesbaar. Dit persoonsnummer slaan Wij niet op.

De verstrekking van de Persoonlijke Gegevens is noodzakelijk om de Overeenkomst te kunnen sluiten en om u en Ons in staat te stellen om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien u de Persoonlijke Gegevens niet verstrekt, kunnen Wij de Overeenkomst niet met u sluiten en/of deze niet goed uitvoeren.

 

Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Uw Persoonlijke Gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor zover nodig om u en Ons de mogelijkheid te bieden:

  • u te registreren op de Website zodat u toegang krijgt tot bepaalde informatie;
  • de Overeenkomst te sluiten en te ondertekenen;
  • de Overeenkomst uit te voeren;
  • afhankelijk van uw specifieke toestemming die u via onze Website gegeven hebt, u informatie te laten ontvangen over onze activiteiten en/of de evolutie van een zaak waarvoor u belangstelling getoond hebt;
  • indien u daarvoor uw specifieke toestemming hebt verleend, aan u commerciële informatie of reclame van Ons toe te sturen;
  • om aan Onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Daarnaast kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor interne statistische doeleinden.

De Persoonlijke Gegevens die u ter beschikking stelt, worden mogelijk gecombineerd met andere gegevens over u die We voor dezelfde doelstellingen uit andere bronnen verkregen hebben, inclusief indien u uw informatie op andere plekken of via een ander medium aan Ons ter beschikking gesteld heeft.

We gebruiken uw Persoonlijke Gegevens niet voor andere doeleinden dan die momenteel niet voorzien worden in dit Privacybeleid, tenzij op basis van geldige wettelijke bepalingen of indien u hiervoor toestemming gegeven hebt. In ieder geval zullen We u, vooraleer we uw Persoonlijke Gegevens voor andere doeleinden gebruiken, informeren over een dergelijke wijziging van dit Privacybeleid, en in geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen We u de kans bieden om af te zien van het accepteren van dergelijke wijzigingen.

 

Bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens

We verzamelen of verwerken geen bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, tenzij u Ons dergelijke gegevens uitdrukkelijk ter beschikking gesteld heeft. De bijzondere categorieën van Persoonlijke Gegevens betreffen informatie over ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuigingen of andere overtuigingen van dit type, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gezondheid, seksleven of seksuele voorkeur.

 

Directe marketing

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor directe marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Indien u om het even wanneer beslist dat u geen commerciële informatie of reclame van Ons wenst te ontvangen, kunt U zich, kosteloos en zonder opgaaf van reden, uitschrijven voor de directe marketingcampagnes en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonlijke Gegevens voor dergelijke doeleinden door Ons een e-mail te sturen op drs@deminor.com met vermelding van 'uitschrijven' in de onderwerpregel van uw bericht. U kunt ook gebruikmaken van de uitschrijvingsoptie in een reclamebericht dat u van Ons ontvangt.

Houd er rekening mee dat u, indien u zich uitschrijft voor reclameberichten van Ons, nog altijd informatie zult ontvangen met betrekking tot iedere Overeenkomst die u met Ons gesloten hebt.

 

Automatische besluitvorming

We maken geen gebruik van automatische besluitvormingsprocessen, inclusief profilering, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt. In dergelijke gevallen informeren we u voorafgaand aan de toestemmingverlening over de logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u.

 

Persoonlijke Gegevens delen en Persoonlijke Gegevens doorgeven aan derde landen

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet ter beschikking stellen aan een derde partij en zullen de Persoonlijke Gegevens niet openbaar maken tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of indien het delen van Persoonlijke Gegevens wettelijk verplicht is.

Houd er rekening mee dat We, wanneer uw Persoonlijke Gegevens gedeeld worden met verwerkers of derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequate bescherming van persoonlijke gegevens bieden, Wij ervoor zullen zorgen dat passende maatregelen geïmplementeerd worden in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt een kopie verkrijgen van de passende veiligheidsmaatregelen die genomen worden door een e-mail naar Ons te sturen op drs@deminor.com.

 

Algemene informatie over de gebruikte cookies

Onze website wordt gehost op een Hubspot-omgeving. De HubSpot-trackingcode stelt een aantal tracking cookies in wanneer een bezoeker naar uw site komt. Deze cookies vallen in twee algemene categorieën:

• Essentiële/noodzakelijke cookies: Essentiële cookies die geen toestemming vereisen.
• Toestemmingsbannercookies: bevatten toestemmingsbannercookies volgens RGPD.

Essentiële/noodzakelijke cookies

__hs_opt_out
Deze cookie wordt door het privacybeleid van het abonnement gebruikt om te onthouden dat de bezoeker niet opnieuw gevraagd wordt om cookies te accepteren. Deze cookie wordt ingesteld wanneer bezoekers zich liever afmelden voor cookies.
(Vervalt na 13 maanden)

__hs_do_not_track
Deze cookie kan worden ingesteld om te voorkomen dat de traceercode informatie naar HubSpot stuurt. Het instellen van deze cookie is anders dan het uitschrijven van cookies, omdat het nog steeds mogelijk is om anonieme informatie naar HubSpot te sturen.
(Vervalt na 13 maanden)

hs_ab_test
Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers voortdurend tevreden te stellen met dezelfde versie van een A/B-testpagina die ze eerder hebben gezien.
(Vervalt aan het einde van de sessie)

_key
Wanneer u een met een wachtwoord beveiligde pagina bezoekt, wordt dit cookie zo ingesteld dat u bij een volgend bezoek aan dezelfde browserpagina niet opnieuw hoeft in te loggen. De naam van het cookie is uniek voor elke met een wachtwoord beveiligde pagina.

hs-messages-is-open
Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen en op te slaan of de chatwidget open is voor toekomstige bezoeken. Het wordt gereset door de widget na 30 minuten inactiviteit weer te sluiten.
(Vervalt na 30 minuten)

hs-messages-hide-welcome-message
Deze cookie wordt gebruikt om te voorkomen dat de welkomstboodschap nog een dag na het negeren ervan verschijnt.
(Verloopt in 1 dag)

__hsmem Esta
Deze cookie wordt geactiveerd wanneer bezoekers inloggen op een site die door HubSpot wordt gehost.
(Vervalt: 1 jaar)

Toestemmingsbannercookies

__hstc
De belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat het domein, utk, de initiële tijdstempel (eerste bezoek), de meest recente tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (in stappen voor elke volgende sessie).
(Vervalt na 13 maanden).

hubspotutk
Deze cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Het wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van formulieren en wordt gebruikt bij het verwijderen van dubbele contacten.
(Vervalt na 13 maanden)

__hssc
Deze cookie traceert sessies. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempels in het __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat het domein, de viewCount view (verhoogd met elke paginaweergave in een sessie), en de session start timestamp.
(Vervalt na 30 minuten)

__hssrc
Wanneer HubSpot de sessiecookie wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als dit cookie niet bestaat wanneer HubSpot cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe sessie.
(Vervalt aan het einde van de sessie)

messagesUtk
Dit cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die met u chatten met behulp van de berichtentool. Als de bezoeker uw site verlaat voordat deze als contactpersoon is toegevoegd, wordt deze cookie gekoppeld aan zijn of haar browser. Als u chat met een bezoeker die vervolgens terugkeert naar uw site in dezelfde browser die al cookies heeft, zal de berichtentool hun gesprekshistorie laden.
(Vervalt na 13 maanden)

Extra informatie over specifieke cookies

Google Analytics: Deze Website gebruikt Google Analytics, een webdata-analysetool van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden zodat de website het surfgedrag van de gebruikers kan analyseren.

Aangezien we de anonimiering van de overgemaakte IP-adressen geactiveerd hebben, zal Google voor een dergelijke overdracht het laatste octet van het IP-adres binnen de Lidstaten van de EER inkorten/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar en verkort door Google-servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteit op de website voor websitebeheerders samen te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de websiteprovider te verschaffen. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die Google bewaart. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Houd er rekening mee dat Google Analytics-code op deze Website aangevuld wordt met 'anonymizeIp' om te garanderen dat IP-adressen anoniem verzameld worden (zogenaamde IP-vermomming).

 

Het opslaan van cookies voorkomen

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser overeenkomstig aan te passen. Met de meeste webbrowsers kan het gebruik van cookies via de browserinstellingen aangepast worden. Raadpleeg http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het voorkomen van het opslaan van cookies.

Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de Website dan niet correct werken en bepaalde functionaliteit niet meer beschikbaar is voor u.

 

Cookies verwijderen/deactiveren

Om alle cookies op uw computer te verwijderen/deactiveren, kunt u met de meeste webbrowsers het gebruik van cookies volledig uitschakelen of cookies van specifieke domeinen/websites verwijderen. Raadpleeg de helppagina van uw browser voor meer informatie:

U kunt in het bijzonder de verzameling en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voor iedere website die u bezoekt voorkomen door de browser plug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB te downloaden en te installeren.

U kunt ook specifiek het gebruik van Google Analytics op deze Website weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een uitschrijfcookie op de computer opgeslagen die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek aan deze Website voorkomt: <a href="javascript:gaOptout()">Disable Google Analytics</a>.

 

Links naar websites van derde partijen

Op sommige plaatsen op deze Website kunnen We links naar websites van derde partijen plaatsen. Deze links worden geplaatst als ondersteuning voor u; wees u er echter van bewust dat We de derde partijen of hun websites niet controleren en dat deze derde partijen een ander privacybeleid hebben met betrekking tot informatie die over u verzameld wordt als u deze websites van derde partijen bezoekt. Het is raadzaam het privacybeleid van alle websites aandachtig te lezen voordat u persoonlijke informatie ter beschikking stelt. 

 

Opslagduur

We bewaren uw Persoonlijke Gegevens voor de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één na de beëindiging daarvan, behoudens voor zover er redenen zijn om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan een wettelijke of boekhoudkundige verplichting. In dat geval worden de gegevens zolang bewaard als op grond van die reden noodzakelijk en/of gerechtvaardigd is.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd in overeenstemming met de courante praktijken in de sector om een passend niveau van beveiliging van de verwerkte Persoonlijke Gegevens te garanderen. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken partijen. We moedigen u daarom aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, inclusief het gebruik van sterke wachtwoorden en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van alle gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

Kinderen op de Website

Deze Website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over deze personen. Indien u als ouder denkt dat uw kind Ons Persoonlijke Gegevens ter beschikking gesteld heeft, stuur dan een bericht naar drs@deminor.com.

 

Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht om te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van Persoonlijke Gegevens of beperking van de verwerking daarvan, evenals van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht om tegen verwerking bezwaar te maken, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te sturen naar drs@deminor.com of schriftelijk naar DRS Belgium SCRL/CVBA (Attn: Back Office), 19th Floor - Sablon Tower – Rue Joseph Stevens 7, B-1000 Brussel - België.

 Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van Persoonlijke Gegevens over u een inbreuk vormt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Dit Privacybeleid werd opgesteld en is in werking getreden op 10 februari 2017. We behouden ons het recht voor delen van dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te schrappen. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen om de meest recente versie van dit Privacybeleid te lezen, omdat uw voortgezet gebruik van deze Website na eventuele wijzigingen van deze voorwaarden veronderstelt dat u met deze wijzigingen akkoord gaat. Ongeacht het voorafgaande zullen We geen wezenlijke wijzigingen in Ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens zonder uw toestemming met terugwerkende kracht doorvoeren.

Bedankt voor uw bezoek aan deze Website. Dit beleid werd het laatst bijgewerkt op 31 januari 2020.

 

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u een vraag/opmerking heeft, of als u een klacht wilt indienen in verband met ons Privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via e-mail: dpo@deminor.com.