Terugvordering van verliezen in karteldossiers

Deminor helpt bedrijven bij het recupereren van verliezen als gevolg van concurrentiebeperkende praktijken

Slachtoffers van kartels en andere inbreuken op het mededingingsrecht kunnen een schadeclaim instellen via individuele of collectieve acties.

WAT IS HET

Mededingingsrechtelijke acties

Concurrentiebeperkende praktijken hebben verschillende verschijningsvormen. Kartels en misbruik van een machtspositie zijn de meest voorkomende inbreuken op het mededingingsrecht. Zij hebben een negatieve invloed op de markten voor goederen en diensten en kunnen leiden tot kunstmatig hoge prijzen of de uitsluiting van marktspelers. Andere marktactoren (klanten, leveranciers, enz.) worden beroofd van de voordelen die een competitieve markt met zich brengt. Dit kan resulteren in aanzienlijke economische schade. Deze praktijken zijn illegaal en slachtoffers van schendingen van het mededingingsrecht hebben recht op schadevergoeding. Deminor biedt hen de mogelijkheid om deel te nemen aan individuele of collectieve rechtsvorderingen op basis van een “no cure, no pay”-principe.

Wanneer moet u een antitrustactie overwegen?

U heeft goederen of diensten gekocht of afgenomen die door een kartel werden getroffen…..

in de periode dat het kartel bestond en schadelijke effecten had…..

in het land of op de markt die werd beïnvloed door het kartel.

Deminor helpt u bij het identificeren van mededingingsrechtelijke acties waaraan u kunt deelnemen

Voor elke door Deminor georganiseerde en gefinancierde mededingingsrechtelijke actie geven wij u uitleg en ondersteuning die u kunnen helpen bij het vaststellen of en hoe u kunt deelnemen aan die acties. Dit maakt het voor u mogelijk om geen enkele kans te missen om een compensatie voor door u geleden verliezen te vorderen. Wij identificeren ook welke informatie, documenten en bewijzen (bijv. facturen) nodig zijn om uw schadeclaim te onderbouwen.

KOM TE WETEN

Hoe het in de praktijk werkt

1. Kennisgeving van een zaak

U wordt op de hoogte gebracht van een mededingingsrechtelijke actie door middel van een case alert of door een bezoek aan onze website

2. Aankoopgegevens

U verstrekt Deminor uw aankoopgegevens met betrekking tot goederen/diensten die beïnvloed zijn door de concurrentiebeperkende praktijk

3. Toetsing aan de voorwaarden voor deelname

Deminor controleert uw geschiktheid om deel te nemen en informeert u over de vereiste documentatie

4. Contract

U sluit een contract af met Deminor

5. Kwantificering van de verliezen

Wij huren economische experts in om de impact van het kartel in te schatten en uw verliezen te kwantificeren

6. Strategie

Deminor stelt de strategie op, bijvoorbeeld het starten van een juridische procedure

7. Regelmatige updates

U ontvangt regelmatig updates per e-mail en via MyDeminor

8. Besluit tot aanvaarding

U neemt alle belangrijke beslissingen, waaronder de aanvaarding van een door Deminor onderhandelde schikking

9. Uitvoering

Uitvoering van de schikking of gerechtelijke uitspraak

10. Betaling

Wij verzorgen alle nodige stappen zodat u uw vergoeding kan ontvangen

Afsluiting acie

Zie onze lopende mededingingsrechtelijke acties

Vrachtwagenkartel

Verschillende vrachtwagenbouwers kregen een recordbedrag van 3,8 miljard euro aan boetes opgelegd in verband met een kartel dat in werking was van januari 1997 tot januari 2011 over de hele Europese Economische Ruimte.

Zie onze lopende onderzoeken

Cementkartel (Italië)

In augustus 2017 heeft de Italiaanse mededingingsautoriteit verschillende ondernemingen die betrokken waren bij de cementverkoopmarkt beboet in verband met een kartel dat duurde van 2011 tot 2016. Als onderdeel van de geheime verstandhouding coördineerden de ondernemingen die bij dit kartel betrokken waren verscheidene keren de prijsverhogingen, om die vervolgens aan hun klanten door te rekenen. DRS onderzoekt de Italiaanse cementmarkt en andere aanverwante producten (bv. beton) om na te gaan welke potentiële slachtoffers van het kartel recht hebben op schadevergoeding.

Neem contact op met een van onze experts

Heeft u vragen over een van onze lopende mededingingsrechtelijke acties of onderzoeken?

Denkt u dat u te maken kunt krijgen met een concurrentiebeperkende praktijk (kartel, misbruik van machtspositie, etc.) die niet wordt genoemd in onze lopende zaken en onderzoeken?

Allianties en samenwerking met handelsverenigingen

Kartels en andere concurrentieverstorende praktijken schaden vaak een zeer groot aantal ondernemingen die actief zijn op een bepaalde markt of in een specifieke sector van de economie. Informatie over lopende of potentiële mededingingsrechtelijke acties is daarom relevant voor de beroepsverenigingen die de belangen van deze gedupeerde ondernemingen verdedigen en bevorderen. Deze verenigingen zien het meestal als hun taak om dergelijke informatie onder hun leden te verspreiden.

Bij het uitvoeren van onze mededingingsrechtelijke acties zijn wij geïnteresseerd in samenwerking met en ondersteuning van beroepsverenigingen waarvan de leden zijn getroffen door een kartel of een andere schending van de antitrustwetgeving.

Als u een beroepsvereniging bent en u denkt dat uw leden mogelijk schade hebben ondervonden door een kartel

Wij verdienen alleen geld als u dat ook doet

Een eenvoudige overwinning is niet genoeg

Alleen als u de opbrengst daadwerkelijk ontvangt, krijgen wij ons overeengekomen aandeel.

Ons aandeel in de opbrengst varieert van 10% tot 35%, afhankelijk van complexiteit, risico’s en het land waarin geprocedeerd wordt.

Geen kosten en geen nadelen voor u in geval van verlies

Als de mededingingsrechtelijke actie niet succesvol is, bent u Deminor niets verschuldigd.

Als u zou worden veroordeeld tot het betalen van kosten aan de tegenpartij omdat de mededingingsrechtelijke actie niet succesvol was, betaalt Deminor in uw plaats.